Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


  1. Wyniki badań empirycznych dotyczących zaangażowania eksportowego w krajach zachodnich potwierdzają prawidłowość, że mniejsi eksporterzy starają się nawiązać trwałe więzi z partnerami i w ten sposób pokonywać bariery związane z ograniczonymi zasobami finansowymi, skromnym potencjałem organizacyjnym i brakiem wyspecjalizowanej kadry. Specyfikę tego typu powiązań przedstawimy w niniejszym odcinku.
  2. Impulsem podjęcia inicjatyw eksportowych są bardzo często kontakty z dostawcami bądź odbiorcami na rynku krajowym, którzy już prowadzą taką działalność. W przypadku odbiorców materiałów, komponentów czy specjalistycznych usług może to być nawet wymuszone przez kontrahentów.
  3. Szczególne znaczenie w rozwijaniu operacji międzynarodowych mają powiązania pomiędzy  firmami z tego samego kraju, działającymi w tej samej branży na rynkach zagranicznych. Przyjęło się w praktyce handlowej na świecie, że firmy konkurujące ze sobą w kraju,  traktują rynki międzynarodowe w sposób specjalny, dopuszczając znacznie szerszy zakres współdziałania. Uznaje się, że wzajemne korzyści przeważają w takim przypadku nad zagrożeniami z tytułu utraty pozycji konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest także czynnik psychologiczny. Handlowcy działający na odległych rynkach w sposób naturalny nawiązują kontakty z rodakami spotkanymi na przykład w hotelu czy na targach, a to może być zaczynem wymiany informacji i współpracy.
  4. Sformalizowaną platformą rozwijania tego typu kontaktów są w pierwszej kolejności izby gospodarcze, grupujące przedstawicieli biznesu zainteresowanych współpracą z danym krajem (np. Izba Polsko-Duńska, Izba Polsko-Indyjska). Podobnie izby gospodarcze grupujące przedsiębiorstwa należące do określonych branż podejmują wspólne inicjatywy dotyczące działalności na rynkach obcych. Zaczynając od odwiedzenia witryn internetowych tych organizacji czy uczestnicząc w organizowanych spotkaniach, można uzyskać wiele praktycznych informacji o tym na przykład, jak poruszać się na danym rynku oraz jak nawiązać pożyteczne kontakty.
  5. Na drugim biegunie mamy współpracę między konkretnymi firmami z tej samej branży, której celem jest wspólne rozpoznanie możliwości ekspansji na danym rynku, organizacji wystaw i targów, a także innych form promocji. Współpraca ta może być sformalizowana w formie umowy konsorcjalnej, tworzenia spółek kapitałowych, joint ventures  i wspólnych przedstawicielstw. Tak więc ekspansja na rynki międzynarodowe może być interesującym polem dla przetestowania specyficznych relacji miedzy przedsiębiorstwami, gdzie niekiedy zażarta konkurencja w jednych dziedzinach może  się łączyć z owocną współpraca w innych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X