Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Tekst
 


  1. Pomoc publiczna dla eksporterów ma wieloletnią tradycję, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. Na tle porównań międzynarodowych zakres bezpośredniej pomocy udzielanej rodzimym przedsiębiorcom przez polskie agendy rządowe jest stosunkowo skromny. W nini3jszym odcinku przedstawimy możliwości w tym zakresie dostępne dla mniejszych początkujących firm.
  2. Zasady udzielania pomocy eksporterom zostały zunifikowane z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu pomocy z funduszy strukturalnych UE. Programy wspierania eksportu SA  rozwijane w latach 2007–2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przykładem jest tu Program „Paszport do Eksportu”. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do opracowania programu rozwoju – do 80% kosztów zakupu usług doradczych ale nie więcej niż 10 tys. złotych. Na etapie wdrożenia programu można się ubiegać o refundację 50% kwalifikowanych kosztów (takich jak wyszukiwanie partnerów, udział w wystawach i targach), ale nie więcej niż 200 tysięcy złotych.
  3. Bardzo istotnym utrudnieniem w rozpoczęciu eksportu są szczegółowe wymogi dotyczące spełnienia przez importowane wyroby norm i standardów obowiązujących w kraju importera. W praktyce sprowadza się to do obowiązku uzyskania przez zagranicznego dostawcę stosownych certyfikatów zgodności, świadectw lub atestów wystawianych przez specjalnie w tym celu powołane instytucje. Procedura certyfikacji bywa nierzadko długotrwała i wiąże się z wysokimi kosztami. Górny pułap dofinansowania wynosi w tym przypadku 50 tys. PLN w skali jednego roku.
  4. W systemie wspierania zaangażowania międzynarodowego polskich przedsiębiorstw znajdują się również takie, które zachęcają do wspólnych inicjatyw i rozwijania więzi kooperacyjnych między eksporterami z tej samej branży. Na pomoc mogą liczyć projekty uruchamiane przez kilku przedsiębiorców z tej samej branży bądź pokrewnych, związanych z organizacją pokazów, wystaw, spotkań branżowych, badań studialnych, których celem jest rozwijanie eksportu.
  5. Dla pełnego obrazu należy wspomnieć o finansowych instrumentach wspierania eksportu. Chodzi tu o specjalny program ubezpieczeń kredytów i kontraktów eksportowych, realizowany w imieniu Skarbu Państwa przez wyspecjalizowaną instytucję – Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE). Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego administruje w imieniu Skarbu Państwa programem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych oraz udziela poręczeń i gwarancji na przedsięwzięcia eksportowe z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
  6. W praktyce dla firm dopiero rozpoczynających działalność zakres pomocy publicznej dla rozwoju działalności międzynarodowej jest dość ograniczony, co nie znaczy, że nie warto skorzystać z tych możliwości. Zawsze jednak trzeba brać pod uwagę nakłady pracy z tym związane i szeroko rozumiana mitręgę biurokratyczną. W wielu wypadkach może się okazać, że porównywalny wysiłek skierowany bezpośrednio na przegotowanie i realizację transakcji eksportowych przyniesie większy efekt.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X