Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Źródła finansowania
Tekst
   1. Kiedy w końcu ubiegłego stulecie obserwowaliśmy boom w dziedzinie zakładania nowych firm opartych na zaawansowanych technologiach, rychło okazało się, że system banków komercyjnych nie był przystosowany do finansowania tego typu przedsięwzięć. Tę lukę wypełniły tak zwane fundusze venture capital, które omówimy w niniejszym odcinku. funduszy.

  2. Na czym polega specyfika finansowania firm początkujących, czyli  start-upów przez  venture capital. Po pierwsze, fundusz angażuje środki finansowe poprzez objęcie części udziałów lub akcji. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie ma tu żadnych form zabezpieczenia czy gwarancji. Fundusz staje się wspólnikiem proporcjonalnie do zaangażowanego kapitału i bierze na siebie ryzyko powodzenia danego przedsięwzięcia.

  3. Jakkolwiek fundusz nie angażuje się na ogół w bieżące prowadzenie firmy, to jednak stara się wywierać wpływ na określenie strategii jej rozwoju, a także ściśle kontroluje jej realizację. W tym celu fundusz wprowadza swoich przedstawicieli do rady nadzorczej lub zarządu firmy.

  4. Zaangażowanie finansowe venture capital jest z góry ograniczone w czasie i najczęściej obejmuje okres kilkuletni. Realizacja zysków dokonuje się typowo poprzez wprowadzenie firmy na giełdę, sprzedaż akcji kadrze kierowniczej bądź inwestorowi strategicznemu.

  5. Trzeba jasno stwierdzić, że obiektem zainteresowania venture capital mogą być tylko bardzo nieliczne firmy, które gwarantują wysoką stopa zwrotu z inwestycji rzędu 50% rocznie, możliwą do osiągnięcia w perspektywie kilku lat. Muszą to być firmy oferujące atrakcyjny produkt o trwałej przewadze technologicznej i o silnym zespole kierowniczym. W praktyce takie wyśrubowane warunki mogą spełnić głównie firmy funkcjonujące w branżach zaawansowanych technologii.

  6. W ostatnim okresie obserwujemy wzrost aktywności funduszy venture capital także na rynkach Europy Środkowo Wschodniej. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego nie koncentrują one uwagi na start-upach ale na firmach już funkcjonujących. Odrębną grupę stanowią fundusze finansowane ze środków Unii Europejskiej, skoncentrowane głównie na finansowaniu tzw. fazy zalążkowej.

  7. W dyskusjach dotyczących wspierania ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości prowadzonej w krajach zachodnich, fundusze venture capital traktowano jako przykład właściwej reakcji sektora finansowego na nowe potrzeby. Dziś panuje bardziej wyważone podejście wobec faktu,  że na zainteresowanie ze strony tych funduszy mogą liczyć nieliczne początkujące firmy. Dla tych, które spełniają wyśrubowane kryteria innowacyjności i rentowności jest to niewątpliwie opcja godna rozważenia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X